YUYI's Bloggerfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

2018年12月6日 星期四

HITACHI H-SERIES H-302 CPU MODULE CPU2-03H RAM2-04H


HITACHI
HARD DISK DRIVE :
4090 MB DK227A-41
GT0DVXH0-05D1300 / DL221-30
GT0DVXE0-03D1300 / DL121-10
VME-LED18 ZVK564 GZO-00
VMES-IO16 ZVA-973
VMEW-CCDC
VMEW-CCDM
VMEW-M0NT
ZVL135-0
CQ1700
AC SERVO MOTOR :
ADMA-04LD111
ADMA-08LD111
ADMA-01LD111
HDS722540VLAT20
IC35L090AVV207-0
HDS721616PLAT80
XDC24BH 42HBC
E-64HR
CS-S050
EDB343
DN-150VR-T5 180V~230V
DB.730AC
CONTROL BOARD :
ADVANET A3pci2705
COGNEX VPM-8203X/C-6000 REV.A
DENSAN DCP-581
COSMO COPG-8AH
DENSAN DCP586/30
AC POWER UNIT :
S0-3131 SO-3131
SJ100-037LFR
ADAX3-02LL2
HFC-VWS 8LF3A
01E-7804
HDS728040PLAT20
E-64HR
PWS3261-TFT HITECH
DK227A-41
GT0DVXH0-05D1300 / DL221-30
GT0DVXE0-03D1300 / DL121-10
VME-LED18 ZVK564 GZO-00
VMES-IO16 ZVA-973
VMEW-CCDC
VMEW-CCDM
VMEW-M0NT
ZVL135-0
CQ1700
ADMA-04LD111
ADMA-08LD111
ADMA-01LD111
HDS722540VLAT20
IC35L090AVV207-0
HDS721616PLAT80
XDC24BH 42HBC
E-64HR
CS-S050
EDB343
DN-150VR-T5 180V~230V
DB.730AC
DB.730AC
S0-3131 SO-3131
SJ100-037LFR
ADAX3-02LL2
HFC-VWS 8LF3A
01E-7804
HDS728040PLAT20
E-64HR
PWS3261-TFT HITECH
VIA88-2
YTR48BH
MHD2032AT
DK23AA-51
POC-5000D ECPU371 EDHW260A ECRT305 ECRT310 ECDL100 EBPI200 EPRT100
MCM
95MPL-D
UC-EXLOSPR
UBI-CUBE
KP-C250
PROJECTOR ARRAY BOARD PA22
J100-A 1GBT INVERTER J100-002L2
H-SERIES BASIC BASE 9 I/O BSU09H
H-SERIES 64PTS.DC OUT DC12/24V 0.1A YTR24DH
H-SERIES 4CH.ANALOG OUT DC-10-+10V 12BIT YAGV12H
H-SERIES 8CH.ANALOG IN DC-10-+10V 12BIT XAGV12H
H-SERIES 32PTS.DC OUT DC24/48V 0.7A YTS48BH
H-SERIES 64PTS.DC OUT DC12/24V 0.1A YTS24DH
H-SERIES 64PTS.DC IN DC24V XDC24D2H
H-SERIES CPU MODULE CPU-20HA43QADHCDD
H-SERIES AVRC08H
AVRC08H 46BB / CPU-20HA 43QADHCD
EX50B POLE 3P
0.4KW TFO-K 4P / JP44 JC4
HDS721616PLA380
HDS728080PLA380
HDT722516DLA380
ZVL116-DOO
HF-W6500 HJ-6520-5EWED
AU100 / AU1-BCBTA-OB
H-SERIES 32PTS.AC.DC OUT AC240V.DC24V 2A YRY20BH
H-SERIES 32PTS.AC IN AC100/110/120V XAC10BH
AVR04H
H-SERIES AVRC-08H
H-SERIES AVRC-04H
H-SERIES AVR-02H
PLD4R-C2Y / PLT4RVR-C2Y
PLD4R-C2Y / PLT4RVR-C2Y
PLT4C 0103004 / PLD4R-CY SAM Metal Diaphragm Valve Normally Close O.P.=4~7kgf/cm2
PLT4C 0103004 / PLD4R-CY SAM Metal Diaphragm Valve Normally Close O.P.=4~7kgf/cm2
SAM Metal Diaphragm Valve Normally Close O.P.=4~7kgf/cm2 PLT4C 0103004 / PLD4R-CY
H-2000 CPU-20HA RAM-16H 2048PTS 48.5KSTPS
H-SERIES CPU2-20HA71QCDHCDD
H-702 CPU2-07H RAM3-16H 640PTS 15.7KSTEPS
H-SERIES CPU2-07H4KFDCBABA
H-302 CPU2-03H RRAM2-16H 288PTS 7.6KSTPS
H-302 CPU2-03H RAM2-08H 288PTS 7.6KSTPS
H-SERIES CPU2-03H4KFDCBABA
170E10105
P-SERIES P500E PU5EA71E
HIZAC P-500E CP5EA P-SERIES BASIC UNIT DC5V 4Kw (MAX. 10.9Kw) P-500E CP5EA 849BA
P-SERIES P500E YETTA65A
P-SERIES P500E YETTA63A
P-SERIES P500E YET2A72F
P-SERIES P500E YET2A68E
P-SERIES P500E XETTA71A
P-SERIES P500E XED2A65B
P-SERIES P-500E XED2A02D
P-SERIES P500E IOCEE72E
P-SERIES P-500E EX5EA72
DCS MLC-5100A DMP620/ PDO630A/ PAO614A/ UDC660
DCS MLC-5100A DMP620/ PDI630A/ PDO630A/ PDI630A/ UDC660
PRT250A / FUJITSU M33061C
PRT250A / FUJITSU M33061C
P-500E IOCEE / IOCEE72E
P-500E EX5EZ EX5EA72D BASE
DCS MLC-5100A DMP620/ PDO630A/ PAO614A/ UDC660
DCS MLC-5100A DMP620/ PDI630A/ PDO630A/ PDI630A/ UDC660
PRT250A FUJITSU M33061C
PRT250A / FUJITSU M33061C
DCS MLC-5100A DMP620/ UDC660/ PDI630A/ PAO614A/ PPI610A/ PAI630A
HOKB500
EKB500
DCS MLC-5100A DMP610/ PDO630A/ PDI630A/ UDC660
DCS MLC-5100A DMP640/ ECPU380/ EPCE150/ EDHW260B/ EEQL200/ PAO614A/ PAI630A
DCS MLC-5100A ECPU550
DCS MLC-5100A PRO160-D
DCS MLC-5100A DMP620
DCS MLC-5100A DMP640
DCS MLC-5100A PRP248
DCS MLC-5100A EEQL200
DCS MLC-5100A EBPI200
DCS MLC-5100A ECPU380
DCS MLC-5100A PAO614A
DCS MLC-5100A PDI630A
DCS MLC-5100A ECRT310A
DCS MLC-5100A ECRT305
DCS MLC-5100A EDHW260A
DCS MLC-5100A UDC660
DCS MLC-5100A EPCE150
DCS MLC-5100A PPI610A
DCS MLC-5100A PAI630A
DCS MLC-5100A PDO630A
DCS MLC-5100A ECPU371
ECG343-D-0 / EDB343 / EIC343 / ETR343 / POW343 / OUT1 / OUT2
PROGRAMMABLE CONTROLLER :
AVR-04H
EH-BS5
BSM-7A
CPM-E3
PROGRAMMABLE PGMJ
PROGRAMMABLE PGMJ-R2
PIM-DH
POM-RC
AGH-I
AGM-O
AGM-I
POM-RC
PIM-DH
CPM-E3
PSM-A
EH-CPU208
EH-IOC
EH-YR12
EHBASE5
EH-PSA
EH-ID
EH-XD32
DCS MLC-5100A UDC660
DCS MLC-5100A EPCE150
DCS MLC-5100A PPI610A
DCS MLC-5100A PAI630A
DCS MLC-5100A PDO630A
DCS MLC-5100A ECPU371
ECG343-D-0 / EDB343 / EIC343 / ETR343 / POW343 / OUT1 / OUT2
AVR-04H
EH-BS5
BSM-7A
CPM-E3
PGMJ
PGMJ-R2
PIM-DH
POM-RC
AGH-I
AGM-O
AGM-I
POM-RC
PIM-DH
CPM-E3
PSM-A
PSM-A
EH-CPU208
EH-IOC
EH-YR12
EHBASE5
EH-PSA
EH-ID
EH-XD32
EH-ETH
EH-CPU516
10C EH-10C
ELAHR4R-CY
E-28FR
HDS722580VLAT20
H-SERIES CPU2-07H5JFDCBABA
H-SERIES CPU2-07H4KFDCBABA
H-SERIES LINK LINK-H
BSU09H 51LB
H-SERIES 2 POSIT-2H52CDCB
XDC24D2H 51CBC
OLINK-H 4KGKEDFA
AVRC08H 51CB
YTR48BH 51GBC
LINK-H 52GQEDFA
CPU2-07H51FDCBABA
AVRC04H 40CB
BSU09H 52LB
XDC24BH 61HBC
H-SERIES COMM-2H
H-SERIES OLINK-H
HITACH CPU2-07H5JFDCBABA
H-SERIES AVRC08H
H-SERIES BASIC BASE 9 I/O BSU09H
ADAX3-02LL2
ADAX3-02LL2
H-SERIES 32PTS.AC,DC IN AC,DC 12/24V XDC24BH
YTR48BH
EXPANSION BASE :
H-SERIES BSU09H
H-SERIES CPU-03HA1QVDHCD
H-SERIES YTR48BH
YRY20BH 43EAC
YRY20BH 50EAC
H-SERIES XDC24D2H
H-SERIES IOC-01H
H-SERIES AVRC08H
H-SERIES EXU04H
H-SERIES BSU09H
H-SERIES EXU11H
H-SERIES EXU07H
H-SERIES BSU05H
H-SERIES EXU04H-B
KP-M1
EX50B
LZ15M3-100CDM
HC-3354-11(MULTI-RS)
PIM-DW
AGH-IV
CPU MODULE :
H-SERIES AVR04H
H-SERIES CPU-07HA23QADHCD
H-SERIES CPU2-07H5JFDCBABA
SJ100-037LFR
E7000 PC HS7000ESTP1H
BSM-4
BSM-6
BSM-9
BSM-7
PSM2-A2
PSM-A2
PSM-A
CPU-02H
PHH-DT
POM-RBH
POM-RH
POH-TM
PIH-DM
POM-TW
PIM-DH
H-2002 H-SERIES CPU2-20H
H-300 H-SERIES CPU-03H RAM-08H
H-SERIES 64PTS DC OUT DC12/24V 0.1A YTR24D3H
H-SERIES 64PTS DC IN DC24V XDC24D3H
PLC POWER SUPPLY MODULE :
L300P-150LFR
L300P-150LFR
ADAX3-08LL
ADAX3-04LL
LWI050
PAF300
LWS010 LWS010B
LWV050
LWB090B R132109
LWV000
LWP000
LWBOIOA HPC-1001
YTR48BH
XDC24BH
AVRC04H
AVR02H
H-302 CPU2-03H RAM2-04H
BSU05H
RS232C. RS422 I/F SIO-H
COMM-2H
RS232C. RS422 I/F SIO-H
COMM-2H
AVR06H
CPU2-07H RAM2-16H
BSU09H
CPU LINK LINK-H
IOC-01H
BEU04H
EXU04H
YTR24DH
XDC24D2H
REM-LOH
AVRC-08H
HAC-EPB22LK
J100 022LF J100 J100 022LF
HS05065C-S
HS03075C-S
HS300-04C-V
AWM E41447 STYLE 20276 2BAWG VW-1 HITACHI-T SI11
AWM E41447 STYLE 20276 2BAWG VW-1 HITACHI-T SI11 RU CPL CN1

-------------------------------------------------------------------- YU-YI Technology Co,. Ltd CONTACT US Contact : Mr. Huang TEL : +886-73752385 Mobil : +886-933302321 E-mail : huang@yuyiplc.com QQ : 1448481913、572134183 Line ID : anyparts Wechat ID : anyparts Website→http://www.yuyiplc.com Website→http://www.yuyidcs.com Website→http://www.anyparts.com.tw Blogger→https://yuyiplc.blogspot.tw Blogger→https://yuyidcs.blogspot.tw youtube→https://goo.gl/kdLj4S CONTACT US→http://goo.gl/g9vHIZ Industrial electronic automation control equipment 工業化廠房電子自動化控制設備


沒有留言:

張貼留言

 

About YUYI

YUYI Global Technology Co,. Ltd.
E-mail:huang@yuyiplc.com、huang@yuyidcs.com
Website: http://www.yuyiplc.com
「裕益科技有限公司」團隊超過30年工廠系統整合、專案開發、設備維護經驗,只要客戶提出的問題,在備品的提供、設備更新、替代方案、系統延壽計畫,將不可能化為可能,以滿足客戶需求,減輕設備異常發生的壓力。
「裕益科技有限公司」創立於西元1987年(民國76年),主要產品為分散式控制系統(DCS)、可程式編碼自動控制器(PLC)、遠端輸出/輸入模組(RTU)、工業電腦(IPC)、工業用低頻螢幕、工業用低容量硬碟SCSI(50,68,80Pin)、 AnyBus(Gateway)、人機介面HMI及工業控制servo、vaccum pump、robot controller、uv/rf power supply、伺服器Server相關附屬產品,迄今已經超過30年。期間由於科技產品變化快速與市場景氣變遷,有鑑於市場需求開始在台 灣市場建立自動化產品倉儲系統,來滿足客戶備品上快速維修上的需求。
QQ : 1448481913、572134183
Line ID : anyparts
Wechat ID : anyparts
WEB→
http://www.anyparts.com.tw

FB→ https://zh-tw.facebook.com/yuyiplc
youtude→ https://goo.gl/kdLj4S
MAP→ https://goo.gl/maps/WWZjgFEJUR22